• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Νεφρολογική Κλινική
 • Εν ώρα μαθήματος...
 • Αίθουσα μαθημάτων
 • Αλεξανδρούπολη

Συντομη περιγραφηΠλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής του Π.Μ.Σ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εικόνα της μεθοδολογίας που ακολουθείται για την σύγχρονη αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας. Εκτός από την παρουσίαση των συνήθων νεφρολογικών παθήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν συχνά σε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια θα γίνει εκτενής συζήτηση των σύγχρονων μεθόδων κάθαρσης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες στη διαχείριση των μεθόδων αυτών και των επιπλοκών τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018 για πρώτη φορά. Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές απαιτήσεις του προγράμματος είναι έτσι διαρθρωμένες ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να το παρακολουθήσουν όσοι θα το επιλέξουν, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο στις υπόλοιπες καθημερινές και επαγγελματικές δραστηριότητες τους.

Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΔΠΘ το οποίο προσφέρει στους συμμετέχοντες φοιτητές μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων και θα αποτελέσει ένα εργαλείο ιατρικής έρευνας και πρακτικής άσκησης στην επιστήμη της Νεφρολογίας με έμφαση στη σύγχρονη μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.

Κανονισμοσ σπουδων


O αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 25 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ πραγματοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

 1. Γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 4. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 5. Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας . Αποδεικτικό γνώσης άλλης ξένης γλώσσας προαιρετικά.
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
 7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από την Συνέλευση και ανακοινώνεται με απόφαση της η έναρξη του ΠΜΣ κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ στη Νεφρολογία με ειδίκευση την «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία (3) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) εξάμηνα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέ- πονται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται και στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’ και Γ’) και όλα είναι υποχρεωτικά. Κατά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου σπουδών απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορί- ζονται σε 25.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90)

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€ ευρώ.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Εισαγωγή στη Νεφρολογία, παθήσεις των νεφρών και διαγνωστική προσέγγιση

10

2

θέματα ισοζυγίου Υγρών - Ηλεκτρολυτών - Οξεοβασικής ισορροπίας

5

3

Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

5

4

Συντηρητική αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας

5

5

Αναστολή παραγόντων επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Αρχές λειτουργίας της Αιμοκάθαρσης με Τεχνητό Νεφρό.

Μέθοδοι εφαρμογής. Αγγειακή προσπέλαση.

10

2

Αντιμετώπιση της Οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην ΜΕΘ

5

3

Αρχές λειτουργίας της Περιτοναϊκής Κάθαρσης

5

4

Μεταμόσχευση νεφρού

5

5

Επιδημιολογία της Νεφρικής Ανεπάρκειας και οικονομία της υγείας. Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Περιτοναϊ- κής Κάθαρσης και ΜΕΘ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας και Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας

5

2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

Διευθυντής Π.Μ.Σ

Πλουμής Πασαδάκης
Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Αν. Διευθυντής Π.Μ.Σ

Στυλιανός Παναγούτσος
Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ


Συντονιστική Επιτροπή

 • Πλουμής Πασαδάκης, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής / Απεικόνισης-Τηλεϊατρικής ΔΠΘ
 • Σάββας Δευτεραίος, Επίκ.Καθηγητής Ακτινολογίας ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων

 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής / Απεικόνισης-Τηλεϊατρικής ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Μέλη Επιτροπών (click στην φωτογραφία για βιογραφικό)

NAME
Πλουμής Πασαδάκης
NAME
Στυλιανός Παναγούτσος
NAME
Ελένη Καλδούδη
NAME
Σάββας Δευτεραίος
NAME
Κωσταντία Κανταρτζή

Η νεφρολογια εν ταχει

προσφατεσ ανακοινωσεισΠαράταση νέου κύκλου σπουδών (Ακ. Έτος 2021-2022)

 • 01/07/2021

Και για όσους/ες δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους στο ΠΜΣ Νεφρολογίας, το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021

NAME


Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών (Ακ. Έτος 2021-2022)

 • 21/04/2021

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση του νέου κύκλου σπουδών (3ος) για το Ακ. Έτος 2021-2022
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στην ενότητα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ολοκλήρωση B' Εξαμήνου (2ος κύκλος)

 • 08/03/2021

Την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, έκλεισε και ο 2ος ο κύκλος των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων με την 12η του ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» Στις 12 αυτές συναντήσεις συμμετείχαν 63 διακεκριμένοι Διδάσκοντες/ουσσες και Ομιλητές οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή πορεία του προγράμματος και μετέδωσαν κατά τον καλύτερο τρόπο και κάτω από νέες, δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, ειδικές γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο του ΠΜΣ και τους ευχαριστούμε θερμά!

Οι 16 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του προγράμματος του 2ου κύκλου, είναι πλέον έτοιμοι/ες για να εκπονήσουν μέσα στο Γ’ Εξάμηνο και τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες τους και να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους που ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο! Καλή επιτυχία!


Βίντεο από την 11η Εκπαιδευτική Συνάντηση

 • 15/02/2021


Καλές Γιορτές!

 • 19/12/2020

NAME


Βίντεο από την 9η Εκπαιδευτική Συνάντηση

 • 15/12/2020


Βίντεο από την 8η Εκπαιδευτική Συνάντηση

 • 30/11/2020


Βίντεο από την 7η Εκπαιδευτική Συνάντηση (23-25/10/2020)

 • 04/11/2020


Βίντεο από την 6η Εκπαιδευτική Συνάντηση (2ος κύκλος)

 • 11/09/2020


Ολοκλήρωση Α' Εξαμήνου (2ος κύκλος)

 • 23/06/2020

Στις 3-5 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε και η τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση Α’ Εξαμήνου Σποδών του 2ου κύκλου του ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ με τίτλο «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας»

Ένα εκπαιδευτικό εξάμηνο διαφορετικό, δύσκολο, ένα εκπαιδευτικό εξάμηνο προσαρμοσμένο εξ’ ολοκλήρου στις νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοιού που επέβαλαν την εξ΄αποστάσεως αλλά ασφαλή παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος

Ο Δ/ντης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεφρολογίας ΔΠΘ κ. Πλουμής Πασαδάκης και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, ευχαριστούν θερμά όλους τους διδάσκοντες, ομιλητές και διδασκόμενους που ανταποκρίθηκαν με υπομονή και επιμονή στις νέες δύσκολες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου Σπουδών


Οδηγός συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 • 23/01/2020
ΕΔΩ, καθώς και στην ενότητα "Εγγραφα"" στην αρχική σελίδα θα βρείτε οδηγίες για την συγγραφή της διπλωματικής σας εργασίας