• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Νεφρολογική Κλινική
 • Εν ώρα μαθήματος...
 • Αίθουσα μαθημάτων
 • Αλεξανδρούπολη

Με λιγα λογιαΣτέλιος Παναγούτσος
Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ), του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Μεθοδολογία της Σύγχρονης Αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας».

Οι παθήσεις των νεφρών υπό τη μορφή της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) ή της Οξείας Νεφρικής Βλάβης (ΟΝΒ) είναι πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό. Χαρακτηριστικά, ο επιπολασμός της ΧΝΝ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 14% στο γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ. Η αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου συνεχώς επικαιροποιείται λόγω της προόδου στην ιατρική έρευνα αλλά και στην ιατρική τεχνολογία.

Το παρόν ΜΠΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, οι οποίοι ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με την αντιμετώπιση ασθενών με νεφρική βλάβη. Τα αντικείμενα που διδάσκονται στο ΠΜΣ περιλαμβάνουν εκτενή αναφορά στα αίτια και στη διάγνωση της ΧΝΝ και της ΟΝΒ και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου σε προτελικά και τελικό στάδιο της ΧΝΝ. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης, οι οποίες εφαρμόζονται στην ΟΝΒ και στο τελικό στάδιο ΧΝΝ, καθώς και η Μεταμόσχευση Νεφρού.

Οι διδάσκοντες που μετέχουν στο ΠΜΣ προέρχονται από το ΔΠΘ, από όλα τα τμήματα Ιατρικής της χώρας αλλά και από ιδρύματα του εξωτερικού


ιστορικοΠλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας

Το ΠΜΣ ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με τον πρώτο κύκλο σπουδών με Διευθυντή τον Καθηγητή Νεφρολογίας Πλουμή Πασαδάκη.

Ο 2ος κύκλος σπουδών 2020 – 2021 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς εν μέσω πανδημίας.

Ο 3ος κύκλος σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο του 2021 με αισιοδοξία.

Κανονισμοσ σπουδων


O αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 25 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Tα μαθήματα γίνονται δια ζώσης κυρίως αλλά υπάρχει και η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ πραγματοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

 1. Γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 4. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 5. Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας . Αποδεικτικό γνώσης άλλης ξένης γλώσσας προαιρετικά.
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
 7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από την Συνέλευση και ανακοινώνεται με απόφαση της η έναρξη του ΠΜΣ κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ στη Νεφρολογία με ειδίκευση την «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία (3) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) εξάμηνα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέ- πονται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται και στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’ και Γ’) και όλα είναι υποχρεωτικά. Κατά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου σπουδών απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορί- ζονται σε 25.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90)

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€ ευρώ.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Εισαγωγή στη Νεφρολογία, παθήσεις των νεφρών και διαγνωστική προσέγγιση

10

2

θέματα ισοζυγίου Υγρών - Ηλεκτρολυτών - Οξεοβασικής ισορροπίας

5

3

Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

5

4

Συντηρητική αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας

5

5

Αναστολή παραγόντων επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Αρχές λειτουργίας της Αιμοκάθαρσης με Τεχνητό Νεφρό.

Μέθοδοι εφαρμογής. Αγγειακή προσπέλαση.

10

2

Αντιμετώπιση της Οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην ΜΕΘ

5

3

Αρχές λειτουργίας της Περιτοναϊκής Κάθαρσης

5

4

Μεταμόσχευση νεφρού

5

5

Επιδημιολογία της Νεφρικής Ανεπάρκειας και οικονομία της υγείας. Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Περιτοναϊ- κής Κάθαρσης και ΜΕΘ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας και Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας

5

2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

Διευθυντής Π.Μ.Σ

Στυλιανός Παναγούτσος
Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Αν. Διευθύντρια Π.Μ.Σ

Ελένη Καλδούδη
Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ


Συντονιστική Επιτροπή

 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ
 • Γεώργιος Γεωργιάδης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΔΠΘ
 • Σάββας Δευτεραίος, Αν.Καθηγητής Ακτινολογίας ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων

 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Μέλη Επιτροπών (click στην φωτογραφία για βιογραφικό)

NAME
Στυλιανός Παναγούτσος
NAME
Ελένη Καλδούδη
NAME
Σάββας Δευτεραίος
NAME
Γεώργιος Γεωργιάδης
NAME
Κωσταντία Κανταρτζή

Γραμματειακή υποστήριξη

NAME
Θεοδώρα Φώτη
Γραμμ.Πανεπ.Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ

Η νεφρολογια εν ταχει

προσφατεσ ανακοινωσεισΒίντεο από την 8η Εκπαιδευτική Συνάντηση (13-15/05/2022)

 • 20/05/2022


Βίντεο από την 7η Εκπαιδευτική Συνάντηση (15-17/04/2022)

 • 20/05/2022


Βίντεο από την 6η Εκπαιδευτική Συνάντηση (18-20/03/2022)

 • 31/03/2022


Βίντεο από την 5η Εκπαιδευτική Συνάντηση (18-20/02/2022)

 • 01/03/2022


Βίντεο από την 4η Εκπαιδευτική Συνάντηση (21-23/1/2022)

 • 28/01/2022


Βίντεο από την 3η Εκπαιδευτική Συνάντηση (17-19/12/2021)

 • 11/01/2022


Καλές Γιορτές!

 • 21/12/2021

NAME


Βίντεο από την 2η Εκπαιδευτική Συνάντηση (26-28/11/2021)

 • 21/12/2021


Βίντεο από την 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση (29-31/10/2021)

 • 06/11/2021


Οδηγός συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 • 23/01/2020
ΕΔΩ, καθώς και στην ενότητα "Εγγραφα"" στην αρχική σελίδα θα βρείτε οδηγίες για την συγγραφή της διπλωματικής σας εργασίας