• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Νεφρολογική Κλινική
 • Εν ώρα μαθήματος...
 • Αίθουσα μαθημάτων
 • Αλεξανδρούπολη

Με λιγα λογιαΣτέλιος Παναγούτσος
Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Μεθοδολογία της Σύγχρονης Αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας».

Οι παθήσεις των νεφρών υπό τη μορφή της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) ή της Οξείας Νεφρικής Βλάβης (ΟΝΒ) είναι πολύ συχνές στο γενικό πληθυσμό. Χαρακτηριστικά, ο επιπολασμός της ΧΝΝ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 14% στο γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ. Η αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου συνεχώς επικαιροποιείται λόγω της προόδου στην ιατρική έρευνα αλλά και στην ιατρική τεχνολογία.

Το παρόν ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, οι οποίοι ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με την αντιμετώπιση ασθενών με νεφρική βλάβη. Τα αντικείμενα που διδάσκονται στο ΠΜΣ περιλαμβάνουν εκτενή αναφορά στα αίτια και στη διάγνωση της ΧΝΝ και της ΟΝΒ και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου σε προτελικά και τελικό στάδιο της ΧΝΝ. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης, οι οποίες εφαρμόζονται στην ΟΝΒ και στο τελικό στάδιο ΧΝΝ, καθώς και η Μεταμόσχευση Νεφρού.

Οι διδάσκοντες που μετέχουν στο ΠΜΣ προέρχονται από το ΔΠΘ, από όλα τα τμήματα Ιατρικής της χώρας αλλά και από ιδρύματα του εξωτερικού


ιστορικοΠλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας

Το ΠΜΣ ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με τον πρώτο κύκλο σπουδών και Διευθυντή τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ κ. Πλουμή Πασαδάκη.

Ο 2ος κύκλος σπουδών (Εαρινό εξάμηνο 2020 έως Εαρινό εξάμηνο 2021) πραγματοποιήθηκε επιτυχώς εν μέσω πανδημίας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να αποκτηθεί μεγάλη εμπειρία στις μεθόδους αυτές από τους διδάσκοντες και τη γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία είχε την τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος.

Ακολούθησε ο 3ος κύκλος σπουδών (χειμερινό εξάμηνο 2021 έως χειμερινό εξάμηνο 2022), ο οποίος πραγματοποιήθηκε συνδυάζοντας την δια ζώσης με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και εφαρμόζοντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων του ΠΜΣ με βάση τα πρωτόκολλα διαχείρισης του Covid 19.

O 4oς κύκλος θα ξεκινήσει το 2023 με μια αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται στο νέο νόμο για τα ΑΕΙ. Θα αυξηθούν οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 80%. Η αύξηση αυτή πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει ευνοϊκά στη συμμετοχή φοιτητών και θα άρει τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν λόγω απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κανονισμοσ σπουδων


O αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 25 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Τα μαθήματα θα γίνονται με τη δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 80% των συνολικών ωρών διδασκαλίας και το υπόλοιπο ποσοστό θα πραγματοποιούνται δια ζώσης

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ πραγματοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεφρολογία με ειδίκευση την «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία (3) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) εξάμηνα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας. Στο χρονικό διάστημα των τριών (3) εξαμήνων περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται και στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’ και Γ’) και όλα είναι υποχρεωτικά. Κατά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου σπουδών απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 25. Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€ ευρώ και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε 4 δόσεις όπως φαίνονται παρακάτω:

 • 700€ για την εγγραφή
 • 600€ Α΄εξαμήνο
 • 600€ Β’ εξάμηνο
 • 600€ Γ’ εξάμηνο

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Εισαγωγή στη Νεφρολογία, παθήσεις των νεφρών και διαγνωστική προσέγγιση

10

2

θέματα ισοζυγίου Υγρών - Ηλεκτρολυτών - Οξεοβασικής ισορροπίας

5

3

Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

5

4

Συντηρητική αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας

5

5

Αναστολή παραγόντων επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Αρχές λειτουργίας της Αιμοκάθαρσης με Τεχνητό Νεφρό.

Μέθοδοι εφαρμογής. Αγγειακή προσπέλαση.

10

2

Αντιμετώπιση της Οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην ΜΕΘ

5

3

Αρχές λειτουργίας της Περιτοναϊκής Κάθαρσης

5

4

Μεταμόσχευση νεφρού

5

5

Επιδημιολογία της Νεφρικής Ανεπάρκειας και οικονομία της υγείας. Οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Περιτοναϊ- κής Κάθαρσης και ΜΕΘ

5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

1

Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας και Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας

5

2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

Διευθυντής Π.Μ.Σ

Στυλιανός Παναγούτσος
Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Αν. Διευθύντρια Π.Μ.Σ

Ελένη Καλδούδη
Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ


Συντονιστική Επιτροπή

 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ
 • Γεώργιος Γεωργιάδης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΔΠΘ
 • Σάββας Δευτεραίος, Αν.Καθηγητής Ακτινολογίας ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων

 • Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ
 • Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής-Ιατρικής Πληροφορικής ΔΠΘ
 • Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ.Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Μέλη Επιτροπών (click στην φωτογραφία για βιογραφικό)

NAME
Στυλιανός Παναγούτσος
NAME
Ελένη Καλδούδη
NAME
Σάββας Δευτεραίος
NAME
Γεώργιος Γεωργιάδης
NAME
Κωσταντία Κανταρτζή

Γραμματειακή υποστήριξη

NAME
Θεοδώρα Φώτη
Γραμμ.Πανεπ.Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ

Η νεφρολογια εν ταχει

προσφατεσ ανακοινωσεισΠροκήρυξη νέου κύκλου σπουδών (Ακ. Έτος 2022-2023)

 • 21/10/2022

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση του νέου κύκλου σπουδών (4ος) για το Ακ. Έτος 2022-2023
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στην ενότητα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Βίντεο από την 11η Εκπαιδευτική Συνάντηση (23-25/09/2022)

 • 27/09/2022


Βίντεο από την 10η Εκπαιδευτική Συνάντηση (1-3/07/2022)

 • 05/07/2022


Βίντεο από την 9η Εκπαιδευτική Συνάντηση (17-19/06/2022)

 • 20/06/2022


Βίντεο από την 8η Εκπαιδευτική Συνάντηση (13-15/05/2022)

 • 20/05/2022


Βίντεο από την 7η Εκπαιδευτική Συνάντηση (15-17/04/2022)

 • 20/05/2022


Βίντεο από την 6η Εκπαιδευτική Συνάντηση (18-20/03/2022)

 • 31/03/2022


Βίντεο από την 5η Εκπαιδευτική Συνάντηση (18-20/02/2022)

 • 01/03/2022


Βίντεο από την 4η Εκπαιδευτική Συνάντηση (21-23/1/2022)

 • 28/01/2022


Βίντεο από την 3η Εκπαιδευτική Συνάντηση (17-19/12/2021)

 • 11/01/2022


Καλές Γιορτές!

 • 21/12/2021

NAME


Βίντεο από την 2η Εκπαιδευτική Συνάντηση (26-28/11/2021)

 • 21/12/2021


Βίντεο από την 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση (29-31/10/2021)

 • 06/11/2021


Οδηγός συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 • 23/01/2020
ΕΔΩ, καθώς και στην ενότητα "Εγγραφα"" στην αρχική σελίδα θα βρείτε οδηγίες για την συγγραφή της διπλωματικής σας εργασίας